Preskoči na sadržaj

Aktivnosti projekta
1. Radovi na rekonstrukciji, adaptaciji na objektima RCK i partnerskih javnih ustanova za SOO te provedba građevinskog nadzora

Aktivnost uključuje rekonstrukciju objekata, prilagodbu, preuređenje i prenamjenu postojećih objekata i prostora unutar objekata prijavitelja i partnera javnih ustanova na području Primorsko-goranske i Karlovačke županije. U okviru ove aktivnosti predviđena je i provedba stručnog građevinskog nadzora kao i projektantski nadzor i usluge koordinatora zaštite na radu.

1.1. Ugostiteljska škola Opatija

Radovi u Ugostiteljskoj školi Opatija obuhvaćaju adaptaciju dviju zgrada: obnovu fasade (djelomično energetsku), sanaciju krova i radove na preuređenju dijela unutarnjih prostora škole.

Projektom je predviđena adaptacija dviju školskih zgrada, od kojih se jedna nalazi na lokaciji Drage Gervaisa 2, a druga na adresi Kumičićeva 14, Opatija. Investicija koja će se provoditi u obje zgrade obuhvatit će energetsku obnovu pročelja, sanaciju krova, adaptaciju interijera, zamjenu dotrajalih hidroinstalacija te izvođenje elektroinstalacija i instalacija grijanja i hlađenja. Radovi će uključiti građevinsko-obrtničke radove, radove na grijanju i hlađenju, ostale radove, radove na hidro instalacijama te radove na elektroinstalacijama sukladno izrađenim glavnim projektima za obje zgrade. Radovi na uređenju interijera u obje zgrade, između ostalog, uključit će uređenje praktikuma za posluživanje i dvaju kabineta za kuharstvo, prenamjenu jednog prostora u novi praktikum kuharstva i slastičarstva te uređenje novog informatičkog kabineta, kao i prenamjenu sadašnje dvorane za TZK u konferencijsku dvoranu.

1.2. Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica

Ulaganje u Srednjoj školi dr. Antuna Barca Crikvenica predviđa preuređenje kabineta bravarije u kabinet kuharstva i slastičarstva.

Aktivnost uključuje adaptaciju prostora u objektu škole kojom je predviđeno preuređenje kabineta bravarije u kabinet kuharstva i slastičarstva, izvedba prilazne rampe za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te prenamjena ureda koji se nalazi uz sam kabinet bravarije u sanitarni čvor prilagođen osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Radovi će obuhvatiti građevinsko- obrtničke radove i elektroinstalaterske radove sukladno izrađenom glavnom projektu.

1.3. Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir (Krk)

U Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir, Krk predviđena je adaptacija postojećeg prostora praktikuma posluživanja.

Aktivnost uključuje adaptaciju prostora u objektu škole kojom je predviđeno preuređenje kabineta posluživanja, a navedenim zahvatom obuhvaćeni su građevinsko obrtnički radovi, uključujući hidro instalacije sukladno glavnom projektu.

1.4. Srednja škola Ambroza Haračića (Mali Lošinj)

Ulaganja u Srednjoj školi Ambroza Haračića, Mali Lošinj obuhvatit će preuređenje dva kabineta: kabineta kuharstva i kabineta posluživanja.

Aktivnost uključuje adaptaciju prostora kojom je predviđeno preuređenje kabineta kuharstva i posluživanja pri čemu će biti obuhvaćeni građevinsko-obrtnički radovi i elektroinstalaterski radovi sukladno glavnom projektu.

1.5. Trgovačko-ugostiteljska škola (Karlovac)

U sklopu projekta predviđeni su radovi rekonstrukcije dijela postojećeg objekta u Karlovcu, u kojem je smještena Trgovačko-ugostiteljska škola.

Aktivnost uključuje i odnosi se na rekonstrukciju postojećeg objekta „Oružarne“ u Karlovačkoj županiji kojom su predviđeni građevinski radovi u prizemlju objekta (u vlasništvu Trgovačko-ugostiteljske škole iz Karlovca) te ¼ zajedničkih dijelova objekta koji su neophodni za funkcioniranje zgrade (krovište, fasada, kotlovnica, stubište dizalo...). Rekonstrukcija navedenog objekta uključuje građevinsko-obrtničke radove, vodovod i odvodnju, elektrotehničke instalacije, strojarske instalacije i plinske instalacije te radove na zajedničkim dijelovima objekta. U prizemlju objekta bit će izgrađen i opremljen prostor namijenjen obrazovanju u podsektoru turizma i ugostiteljstva bruto površine 1135,45 m2 u kojem će biti smještena Trgovačko-ugostiteljska škola iz Karlovca u sedam specijaliziranih nastavnih kabineta za sljedeća područja podijeljena po praktikumima: 1. poduzetništvo u turizmu, 2. suvenirnica, 3. delikatese, 4. slastice, 5. turistički informativni centar, 6. kušaonica, 7. restoran.


2. Horizontalna načela

Projekt obuhvaća izradu web stranice regionalnog centra kompetentnosti prilagođene slijepim i slabovidnim osobama te odražavanje jedne edukacije, na temu „Ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije“ te jedna edukacije na temu „Pristupačnosti za osobe s invaliditetom“.  

3. Nabava specijalizirane i druge opreme za RCK U SOO-u i partnerske javne ustanove

Projektom se planira nabaviti specijalizirana i druga opreme na svim lokacijama osim na lokaciji Trgovačko-ugostiteljske škole iz Karlovca koja neće nabavljati opremu u sklopu ovog projekta.

Navedena oprema unaprijedit će učenje temeljeno na radu te će se koristiti u svrhu provođenja praktične nastave za sve polaznike regionalnog centra kompetentnosti i parterskih javnih ustanova koje sudjeluju u projektu.

4. Upravljanje projektom

Projektom je predviđena uspostava učinkovite upravljačke infrastrukture koja podrazumijeva projektni tim za provedbu i upravljanje projektom u kojem su jasno raspoređene odgovornosti i zadaće. Aktivnost obuhvaća upravljanje, koordinaciju cijelog projekta, financijsko vođenje projekta, administraciju projekta te provođenje postupaka javne i jednostavne nabave. 

5. Promidžba i vidljivost

Aktivnost uključuje provođenje cijele promotivne kampanje na razini projekta. Tako će se u sklopu projekta izraditi logotip projekta, promotivni materijali i artikli, organizirati početna, međukonferencija i završna konferencija te izraditi promotivni video film.